Wójt Gminy Lądek z absolutorium!

341
wyświetlenia

W środę 24 czerwca odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Lądek, której tematami wiodącymi był Raport o stanie Gminy i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.
W trakcie sesji Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz, przedstawił radnym szczegółowe informacje z zakresu działalności w ubiegłym roku. Następnie Rada Gminy Lądek podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lądek za 2019 rok oraz jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lądek za 2019 rok.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ