Uchwalono budżet miasta Słupcy na 2021!

224
wyświetlenia

Duży wpływ na kształt budżetu miasta Słupcy ma, jak zawsze, polityka fiskalna państwa. Od 2019 roku wprowadzono zwolnienia i ulgi podatkowe, co przekłada się na wysokość udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, które są jednym z najistotniejszych źródeł dochodów.

Dochody

Na rok 2021 dochody te są planowane w kwocie 14.119.766 zł, czyli prawie na poziomie ustalonego planu na rok bieżący. W latach 2014-2019 dynamika wzrostu wynosiła średniorocznie 8-9 %. W 2020 roku dostrzegamy brak należytej realizacji dochodów z tego tytułu, a co za tym idzie ubytek po stronie dochodów o kwotę 700 tys. złotych. Nie neguję tu konieczności dokonywania pewnych zmian w systemie podatkowym, a jedynie sposób w jaki zostają wprowadzone i nieuwzględnienie rekompensat dla samorządów.

Projekt określa prognozowane dochody w kwocie 61.905.258,85 złotych i są one niższe od obecnie planowanych dochodów o ponad 3 mln 262 tysiące złotych. Najwyższe kwoty po stronie dochodów planowane są tradycyjnie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (14.119.756 złotych). Drugie źródło to subwencja oświatowa (9.472.119 złotych) i nasze wpływy własne z podatku od nieruchomości (7.820.000 złotych).
Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne. Zgodnie z podjętymi uchwałami, stawki podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, jak i podatek od środków transportowych, pozostają na poziomie 2020 roku.

Wydatki

Przechodząc do wydatków – projekt budżetu zakłada ich nieprzekraczalny limit
w wysokości 65.184.593,85 złotych, z czego 3.734.039 złotych, tj. prawie 5,73 % wszystkich wydatków, stanowią wydatki majątkowe. Wydatki inwestycyjne mogą wzrosnąć w trakcie przyszłego roku. Już teraz wprowadzamy autopoprawką środki na budowę wielofunkcyjnych hal sportowych lekkiej konstrukcji, gdyż jak Państwo wiedzą czekamy na rozpatrzenie kilku naszych wniosków, o których mówiłem już wielokrotnie, w tym również w dzisiejszym sprawozdaniu międzysesyjnym. Wydatki bieżące zostały zaplanowane bardzo racjonalnie, a w planowaniu uczestniczyli dyrektorzy, kierownicy i księgowi poszczególnych placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych, zapewniając jednocześnie realizację zadań.

Najwięcej na oświatę

Do najwyższych kwotowo wydatków bieżących należy zaliczyć wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 22 mln. 984 tys. złotych, co stanowi 36% wydatków bieżących. Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę to 20 mln. 888 tys. złotych, a gospodarka komunalna i ochrona środowiska to 5 mln. 541 tys. złotych.

Zaplanowany deficyt

Z powyższych danych wynika, że projekt budżetu zakłada deficyt w kwocie 3.279.335 złotych, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 2.113.062 złotych oraz kredytem, który zaplanowany jest w kwocie 2 miliony 700 tysięcy 977 złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ