Słupca zmniejsza zadłużenie!

451
wyświetlenia

Jak poinformował na Sesji Rady Miasta Słupca, burmistrz Michał Pyrzyk w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, że zadłużenie miasta Słupca jest coraz mniejsze.

– dochody miasta wykonane zostały w wysokości 34.193.014,54 zł tj. 54,3 % planu, w tym dochody bieżące 34.113.884,44 zł, co stanowi 54,6 % planu oraz dochody majątkowe  79.130,10 zł, co stanowi 14,5 % planu.

– wydatki wykonane zostały w wysokości 32.798.440,38 zł tj. 48,2 % planu, w tym wydatki  bieżące 31.598.389,60 zł, co stanowi 50,4 % planu oraz wydatki majątkowe  w wysokości 1.200.050,78 zł, co stanowi 22,6 % planu.

Mając na uwadze zapowiadane zmiany w zakresie finansów samorządów gminnych, m.in. brak obsługi przez samorząd świadczenia wychowawczego, uszczuplenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziliśmy określone działania, które zaowocowały tym, ze w pierwszym półroczu miasto osiągnęło nadwyżkę w kwocie 1.394.574,16 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 4.962.289 zł. Wykonane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 2.515.494,84 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok zakładaliśmy także kredyt długoterminowy w wysokości 2.700.977 zł. Na dzisiejszej sesji wprowadzamy zmianę w tym zakresie – rezygnujemy z zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Dodam tylko, że w I półroczu 2021 roku spłacono raty z zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości 766.852 zł, co stanowi 50 % planowanych rozchodów na ten cel. Jeżeli nic nadzwyczajnego do końca roku się nie wydarzy, to obniżymy w ten sposób zadłużenie miasta informuje burmistrz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ