Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PCK w Słupcy 2020

389
wyświetlenia

W dniu 15 luty odbył się w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupcy.

Zebranie otworzył ustępujący Prezes Zenon But i zaproponował Prezydium Zjazdu
w osobach: Jerzy Kałecki – przewodniczący, Włodzimierz Pawlak – wiceprzewodniczący, Jan Traskowski – sekretarz i Barbara Reszelewska – protokolant /skład prezydium przyjęto jednogłośnie/.
Przewodniczący Jerzy Kałecki powitał zaproszonych gości: Czesława Dykszaka Wicestarostę Powiatu Słupeckiego, Michała Pyrzyka Burmistrza Miasta Słupcy,
st. bryg. Rafała Chmiela Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, lokalne media oraz przybyłych członków PCK, następnie zaproponował porządek Zjazdu i zapoznał z Regulaminem Obrad i Wyborów.
Wybrano komisje: Mandatowo – Skrutacyjną, Wyborczą oraz Uchwał
i Wniosków.
W kolejnym punkcie Barbara Reszelewska sekretarz ustępującego Zarządu przedstawiła sprawozdanie Zarządu za ubiegłą kadencję 2016 – 2020 oraz przedstawiła projekt „Programu działania na lata 2020 – 2024”. Do najważniejszych zadań jakie były realizowane w okresie sprawozdawczym to w szczególności: organizacja i koordynowanie akcji poboru krwi, organizowanie i koordynowanie co rocznie ”Olimpiady promocji zdrowego stylu życia” oraz „Mistrzostw pierwszej pomocy” dla młodzieży szkół średnich, przyjmowanie wniosków od krwiodawców
o nadanie odznaki „zasłużony honorowy dawca krwi”.
Zaplanowane zadania z zakresu krwiodawstwa realizowane były przez Prezesów poszczególnych Klubów, Radę Rejonowa HDK PCK, i Zarząd Rejonowy.
Akcje poboru krwi odbywają się dwa razy w miesiącu w stałym punkcie znajdującym się w budynku przychodni. Niezależnie od stałych akcji, organizowane były akcje poboru krwi, na terenie działania klubów w ramach edycji „ognisty ratownik gorąca krew w: Kamieniu, Bielsku, Drążnej, Powidzu, Ostrowitem, oraz w szkołach: w ZSE
i ZSZ w Słupcy, w ZSOIP w Zagórowie, w CKZIU w Strzałkowie. Organizowany przez klub „Krwinka„ z Powidza „Festiwal życia„ w swoim programie oprócz poboru krwi, przeprowadza również pokazy dynamiczne ratownictwa wodnego, pokazy lekkoatletyczne, organizował też bezpłatne badania medyczne oraz prelekcje na temat profilaktyki i bezpiecznych wakacji.
W okresie kadencji zorganizowano 63 akcje łącznie z jednostkami OSP z powiatu słupeckiego. W 2019r. pozyskano 54 nowych dawców. W minionej kadencji Zarząd Rejonowy zorganizował przy współudziale Intermarche 3 festyny promujące krwiodawstwo .
W celu promowania zasad zdrowego stylu życia w każdym roku w okresie kadencji, Zarząd Rejonowy przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, koordynował organizacje” Olimpiady promocji zdrowego stylu życia”. W olimpiadzie brały udział szkoły podstawowe i średnie z powiatu słupeckiego. Zwycięzcy, którzy zajęli I miejsca brali udział w Olimpiadzie na etapie okręgowym w Poznaniu. Wyjazd do Poznania finansowany był przez Urząd Miasta. Zarząd i Rejonowa Rada HDK PCK organizowały przy współudziale Komendy Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy,” Mistrzostwa pierwszej pomocy” dla młodzieży ze szkół średnich z powiatu słupeckiego. Mistrzostwa przeprowadzone były w ZSOiZ w Zagórowie, ZSZ w Słupcy . Zwycięska drużyna brała udział w mistrzostwach na etapie okręgowym. Młodzież uczestnicząca
w „Olimpiadach promocji zdrowego stylu życia” i „Mistrzostwach I Pomocy” otrzymywała dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Słupcy, Starostwo Powiatowe w Słupcy, Urząd Gminy w Słupcy oraz lokalnych przedsiębiorców.
Zarząd we współpracy z Klubami HDK PCK z Nekli i Swarzędza organizował Ogólnopolski Nadwarciański Rajd Honorowych Dawców Krwi, który odbywał się kolejno w Lądzie nad Wartą w 2017 r., w Nekielce gm. Nekla w 2018 r., w Zielonce k/Murowanej Gośliny w 2019 r. Impreza połączona była z propagowaniem zasad zdrowego stylu życia. Impreza finansowana była z własnych środków oraz z pomocy Urzędu Miasta. Nasi członkowie z klubów HDK ZDROWIE i ŚRODOWISKOWY corocznie biorą udział w Ogólnopolskich Zawodach w Wędkarstwie Spławikowym Klubów HDK PCK w Swarzędzu – zajmując czołowe miejsca.
Uroczyste Dni Honorowego Krwiodawstwa obchodzone były corocznie. W 2019 r. uroczystość zorganizowana została w ostatnią sobotę listopada. Na uroczystości wręczono krwiodawcom legitymacje„ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz dwa odznaczenia. W uroczystości brali udział działacze PCK, zaproszeni goście – Prezes Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu Janusz Sibiński, wójtowie i sekretarze gmin, władze PSP, działacze PCK z innych klubów.
Podczas uroczystości został odczytany akt nadania, poświecenie i przekazanie nowo ufundowanego sztandaru z okazji obchodów 100 – lecia powstania PCK. Fundatorami sztandaru były liczne instytucje ze Słupcy i powiatu słupeckiego, osoby fizyczne nie związane z PCK, przedsiębiorcy oraz członkowie poszczególnych klubów PCK.

W następnym punkcie Włodzimierz Pawlak przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 11.02.br. i tak: Zarząd sporządza raporty kasowe na koniec każdego miesiąca. Raporty przesyłane są do Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego do Poznania wraz z opisanymi fakturami
i wyciągiem bankowym.
Przychody Oddziału Rejonowego to głównie darowizny od różnych instytucji na cele statutowe oraz składki członków stowarzyszenia. Rozchody to głównie: – wydatki na koszty utrzymania biura , – wydatki na akcje poboru krwi; – wydatki na wiązanki okolicznościowe na pogrzeby czy uroczystości państwowe i lokalne, w których uczestniczył Zarząd.
Oddział Rejonowy ponosi również koszty odpisów obowiązkowych na rzecz Zarządu Głównego PCK w Warszawie. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień w pracy Zarządu, pozytywnie ocenia pracę Zarządu za okres kadencji 2016 – 2020 i wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi.
Po przedstawieniu sprawozdań odbyła się dyskusja.
Dyskusje rozpoczął przewodniczący Zjazdu Jerzy Kałecki przypominając ostatni rok poprzedniej kadencji i związane z nią problemy które za obecnej zostały wyeliminowane. Podkreślił bardzo wymierną i osobistą pomoc udzielaną przez Czesława Dykszaka Wicestarostę Powiatu Słupeckiego. Podziękował Michałowi Pyrzykowi Burmistrzowi Miasta Słupcy i st. bryg. Rafałowi Chmielowi Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy za okazywaną pomoc w organizacji cyklicznych imprez, akcjach i innych przedsięwzięciach.
Następnie głos zabrali w/w zaproszeni goście podkreślając dobrą pracę organizacyjną Zarządu i osiągane sukcesy w kierowaniu podległymi klubami co przełożyło się na coraz lepsze wyniki w poszczególnych dziedzinach swojej działalności.
Po dyskusji w głosowaniu delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W kolejnym punkcie Komisja Wyborcza przedstawiła listy kandydatów do władz rejonowych i na delegata na Zjazd Okręgowy. Uzupełnienia z Sali nie było.
W głosowaniu delegaci przyjęli listy kandydatów jednogłośnie.
Komisja Mandatowo – Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie na przyjęte listy kandydatów i tak w wyniku głosowania delegatów wybrano nowe władze:
Na Prezesa – Zenona Buta.
Do Zarządu Rejonowego PCK:
Jerzego Kałeckiego – Wiceprezesa
Barbarę Reszelewską – Sekretarza
Henryka Śmigielskiego – Skarbnika
Filipa Muszyńskiego – Członka
Do Komisji Rewizyjnej:
Włodzimierza Pawlaka – Przewodniczącego
Jana Traskowskiego – Sekretarza
Bogumiła Sutego – Członka
Delegatem na Zjazd Okręgowy została wybrana Barbara Reszelewska.

Na zakończenie Zjazdu przyjęto wnioski zgłoszone na Zjeździe:
1. Spowodowanie działań mających na celu objęcie szczególną opieką medyczną w zakresie badań profilaktycznych krwiodawców, którzy oddali krew w ilości po 25 l kobiety i 30 l mężczyźni. Wniosek należy skierować do Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu.
2. Spowodowanie finansowania akcji poboru krwi prze RCKiK w Kaliszu, chodzi
w szczególności o sfinansowanie ciepłego posiłku i zwrotu na dojazd do punktu poboru. Wniosek należy przekazać do RCKiK w Kaliszu.
3. Zwrócenie się do RCKiK w Kaliszu o terminowe zawiadomienie członków stowarzyszenia naszego oddziału o organizowanych różnego rodzaju imprezach dla krwiodawców.

Informacji udzielił: Jerzy Kałecki

\

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ