Zaproszenie na XXV sesję Rady Powiatu Konińskiego.

655
wyświetlenia

W imieniu Starosty Konińskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XXV sesji Rady Powiatu Konińskiego, która odbędzie się 29 grudnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 1. Stwierdzenie quorum.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 1. Interpelacje i pytania radnych.
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w roku 2016.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem konińskim, powiatem kolskim, powiatem słupeckim, powiatem tureckim, a Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017 – 2023:
 6. a)przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 7. b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
 8. c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 9. d) przedstawienie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 10. e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały,
 11. f) debata,
 12. g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
 13. h)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2017:
 2. a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 3. b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
 4. c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 5. d) przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu,
 6. e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,
 7. f) debata,
 8. g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
 9. h)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
 1. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Konińskiego oraz planów pracy Komisji na 2017 rok.
 1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 1. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 1. Zamknięcie obrad.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ