Referendum w sprawie wsparcia rozbudowy szpitala?

1596
wyświetlenia

Wójt mówi zdecydowane „nie”, przewodniczący rady gminy przygotowuje uchwałę

662 570zł, taką kwotą miałaby gmina Orchowo wesprzeć rozbudowę słupeckiego szpitala. Pod koniec maja br. wójt Jacek Misztal wydał oświadczenie w którym jest temu przeciwny. W mijającym tygodniu odbyła się komisja rady gminy (14.06) w Orchowie, podczas której radni dyskutowali nad uchwałą przygotowaną przez jej przewodniczącego Władysława Jakubowskiego, w której taka pomoc ma zostać powiatowi udzielona. Po kolejnej burzliwej dyskusji na ten temat, radni zdecydowali jednak że ostateczną decyzję podejmą podczas sesji rady gminy, która ma odbyć się 23 czerwca. Najpierw chcą zapytać mieszkańców o zdanie w tej sprawie.

Projekt uchwały przewodniczącego rady gminy

W uchwale nad którą mają głosować radni 23 czerwca zawarto zapis, iż rada gminy w Orchowie postanawia udzielić Powiatowi Słupeckiemu pomocy finansowej w 2017 r. w postaci dotacji celowej w wysokości: 662 570zł na dofinansowanie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Środki na ten cel miałyby pochodzić z dochodów własnych gminy. W uzasadnieniu do tej uchwały czytamy: „ Potrzeba rozbudowy szpitala jest powszechnie znana i akceptowana przez ogół społeczności lokalnej, dlatego za celowe uznano udzielenie takiej pomocy. Biorąc pod uwagę koszty rozbudowy placówki, a przede wszystkim z uwagi na to, że wśród pacjentów Szpitala są i będą mieszkańcy Gminy Orchowo, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jest uzasadnione społecznym zapotrzebowaniem”.

Referendum?!

Głos w tej sprawie zabrała radna Alicja Bartz, która zapytała przewodniczącego rady gminy Władysława Jakubowskiego czy pytał mieszkańców gminy o zdanie na ten temat, gdy ten odpowiedział że tak, stwierdziła;

Może trzeba było spytać większość, albo wszystkich mieszkańców naszej gminy poprzez konsultacje, albo referendum– zaproponowała Alicja Bartz.

Pani radna, rzeczywiście tak powinno być, szkoda że ten pomysł padł dopiero dzisiaj kiedy musimy głosować, z tą sprawa mamy do czynienia od stycznia, czy października ubiegłego roku, można było takie konsultacje przeprowadzić – powiedział Jakubowski.

To jest dosyć duża kwota jak na nasza gminę. Wiadomo, że nie mamy kasy musimy zaciągnąć pożyczkę na ten cel. Teraz jak każdy inwestor, zastanawia się co otrzyma w zamian, jakie będzie miał korzyści. Nie wiem czy my z tego szpitala tak korzystamy, bo jeśli chodzi o moje sołectwo to wiele osób korzysta ze Strzelna, Inowrocław, Mogilno, Słupca rzadziej. Nie mówię że to jest zły szpital, tylko ze względu na odległość bliżej nam do tych innych szpitali. Bardzo bym chciała żeby ten szpital w Słupcy się rozbudował jednak uważam, ze jest to zadanie powiatu i my będziemy wyręczać powiat przez te swoje kredyty w tej realizacji – powiedziała radna Bartz, która przypomniała że miesiąc temu karetka jechała do potrzebującego pomocy przez trzy godziny, w czasie których on zmarł. Radna przypomniała również o sytuacji, gdzie odbył się remont szpitala w Strzelnie, a teraz ma zostać on zamknięty, bo ma być budowany szpital w Mogilnie, zastanawiała się czy w przypadku szpitala w Słupcy nie zajdzie podobna sytuacja, ze gmina przekaże pieniądze, a po jakimś czasie okaże się że jest on zamykany i przeniesiony do Konina.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Słupcy Iwona Wiśniewska stwierdził, że tam była inna sytuacja ponieważ Strzelno i Mogilno są w tym samym powiecie, a szpital w Słupcy jest jedynym na terenie powiatu słupeckiego.

Oświadczenie wójta

Iwona Wiśniewska, nawiązała do oświadczenia wójta Jacka Misztala i zwróciła się do niego z zapytaniem dlaczego podczas spotkań na temat wsparcia finansowego przez gminy rozbudowy szpitala nie zgłosił, iż gmina Orchowo nie wesprze tego przedsięwzięcia.

Wie pani doskonale jak te rozmowy się odbywały, żaden z wójtów nie powiedział ani tak, ani nie, wszyscy wójtowie słuchali, nikt nie wątpił że szpital jak najbardziej, jeśli jest taka potrzeba powinien być rozbudowany o dodatkowe skrzydło, ale żaden z wójtów nie zadeklarował że te pieniądze da albo ich nie da, to cały czas była analiza – powiedział Jacek Misztal– na ostatnim spotkaniu to była propozycja pana starosty, że solidarnie wszyscy albo w ogóle. Główny powód to jest to, że nie mamy pieniędzy.

W tym miejscu wójt przeczytał swoje oświadczenie na ten temat:

„ Analizując możliwości finansowe budżetu naszej Gminy oświadczam, że nie wyrażam zgody na wsparcie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Słupcy. Poniżej przedstawiam niepodważalne argumenty, które przemawiają za podjęciem takiej decyzji:

  • Obecnie zadłużenie Gminy Orchowo wynosi 2 471 599zł, co stanowi ponad 16% w stosunku do ogółu dochodów,
  • Roczna obsługa zadłużenia wynosi blisko 550 tys. zł.
  • W 2016 lub 2017 istnieje wysokie prawdopodobieństwo konieczności zwrotu przez Gminę Orchowo nienależnie pobranych podatków od nieruchomości PKO i Orange za lata 2009,2010 i 2011 w kwocie blisko 250 tys. zł,
  • W wieloletniej prognozie finansowej kwota pożyczek na planowane inwestycje w roku 2016 wynosi 1 460 669zł, a na spłatę wcześniej pobranych pożyczek i kredytów 432tys. zł,
  • Subwencja oświatowa na funkcjonowanie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orchowie jest niewystarczająca i tym samym w 2016r. z budżetu Gminy Orchowo konieczne będzie dołożenie środków na ten cel w wysokości 635 898zł,
  • Gmina rokrocznie jest zobowiązana do przekazywania środków na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – prognozowana kwota na 2017r. to około 100 tys. zł,
  • Na edukacje dzieci w niepublicznych przedszkolach w miejscowości Bielsko, Różanna i Słowikowo z budżetu gminy w 2016r. przewiduje się wydatkowanie kwoty w wysokości 221 tys. zł,
  • Pilnej realizacji wymaga inwestycja – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różanna, Myślątkowo, Siedluchno i Rękawczynek, zgodnie z planem aglomeracji Orchowo, której szacunkowa wartość to około 3 mln zł (niezrealizowanie tej inwestycji do końca 2018r. będzie skutkowało koniecznością zapłaty kar wynoszących rocznie około 100tys.zł),
  • Zgodnie z danymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Gmina Orchowo jako jedyna z powiatu słupeckiego należy do obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych w województwie wielkopolskim,
  • Pilna konieczność zakupu koparko-ładowarki na potrzeby prac realizowanych przez Urząd Gminy Orchowo- planowany wydatek około 280 tys. zł.

Rozbudowa szpitala jest zadaniem własnym powiatu, a problem ten znany był władzom już od kilku lat. Gmina Orchowo zadłużając się w celu wsparcia samorządu powiatowego nie będzie mogła tym samym wywiązać się z realizacji zadań własnych.

Poniesienie dodatkowych zobowiązań uniemożliwi dalsze ubieganie się przez Gminę Orchowo o fundusze zewnętrzne , zablokuje drogę do jej dalszego rozwoju oraz poprawy warunków życia jej mieszkańców”- przeczytał Jacek Misztal i dodał;

Miałem też takie głosy, dlaczego nie chcę przekazać tych kilku tysięcy złotych czy kilkunastu na rozbudowę szpitala, w świadomości wielu mieszkańców jest że to jest suma kilku, kilkunastu tysięcy złotych, chciałbym powiedzieć że to jest 662 tysiące złotych, czyli to jest równowartość 14 nowych samochodów z salonu, albo dwóch nowych domów mieszkalnych. To nie jest kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, jak do tej pory gminy się składały na jakieś urządzenie lub karetkę medyczną – powiedział wójt i stwierdził, że gmina nie jest w stanie uzbierać takiej kwoty z dochodów własnych- ja nie wierzę że pan starosta nie ma planu B, ani planu C, ja po prostu w to nie wierzę.

Zadanie własne powiatu?

Powiat jest właścicielem szpitala, ale to nie jest zadanie własne. Powiat koniński ma te same zadania własne co powiat słupecki, jednak powiat koniński nie ma szpitala w związku z tym chciałabym powiedzieć, że właścicielem szpitala w Koninie jest marszałek województwa, także to nie są zadania własne– wyjaśniała Wiśniewska, jak wskazała zarówno powiat jak i gmina ma to samo zadanie opieka zdrowotna.

Radny Stanisław Zawada stwierdził, że gmina jest za biedna aby wesprzeć tą inwestycję i powiat powinien szukać pieniędzy na ten cel w budżecie państwa. Anna Kosiak natomiast po raz kolejny zapytała czy gmina nie może wesprzeć powiatu mniejszą kwotą.

Z pewnością jest to historyczne wydarzenie dla powiatu słupeckiego, bo tak dużej inwestycji razem nie realizowaliśmy. Zdajemy sobie sprawę że nie jest to prosta i łatwa decyzja do podjęcia przez państwo. Trzeba zdać sobie sprawę że szpital jest dobrem wspólnym – powiedział w-ce starosta Szymon Grzywińskito jest nasza prośba. Należałoby sobie zadać pytanie czy mieć szpital, czy go nie mieć w powiecie.

Wójt Jacek Misztal stwierdził, iż powiat powinien dążyć do zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w tej sprawie;

Ten szpital jest młodym szpitalem ma ok. 50 lat, zwrócić się siłami wojewódzkimi, powiatowymi o zmianę rozporządzenia. Myślę że ten problem co nas dotyczy, to dotyczy większości szpitali powiatowych. Rozporządzenie jest złe, bo to co w tej chwili funkcjonuje, funkcjonuje dobrze.

Ostatecznie na wniosek Ryszarda Świtka i Ryszarda Szczepańskiego radni odłożyli podjęcie ostatecznej decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego powiatowi na rozbudowę szpitala do 23 czerwca, kiedy odbędzie się sesja rady gminy w Orchowie. O decyzji radnych poinformujemy na łamach Głosu Słupcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ