Poszukują środków na modernizację oczyszczalni ścieków w Słupcy!

319
wyświetlenia

24 czerwca 2020 były burmistrz miasta Jerzy Mikołajewski zwrócił się do władz powiatu i władz miasta Słupcy z prośbą o wystąpienie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotację unijną na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Słupcy w wysokości 20 mln złotych.

Były burmistrz sugeruje w swoim piśmie, że pieniądze byłyby przeznaczone na oczyszczalnię, gospodarkę odpadów ściekowych i wymianę cieków wodno – kanalizacyjnych, które mają 50 lat i więcej.

Władze miasta Słupcy odpowiedziały byłemu burmistrzowi.

Informacja na temat modernizacji oczyszczalni ścieków w Słupcy
1. Konieczność wykonania modernizacji oczyszczalni ścieków podyktowana jest z jednej strony względami techniczno-technologicznymi, a z drugiej czynnikami formalno-prawnymi.
2. Aktualnie eksploatowana oczyszczalnia ścieków zmodernizowana w latach 1999-2002 pomimo tego, że spełnia wymagania pozwolenia wodnoprawnego (aktualne kontrole – ostatnia kontrola 2020 rok – nie mają zastrzeżeń do parametrów ścieków, osadów, czy funkcjonowania naszego zakładu,), wymaga modernizacji i wymiany urządzeń z kilku powodów.
a) Po pierwsze 18 letni okres 24-godzinnej pracy urządzeń wymaga wymiany na nowe elementy i dotyczy to zarówno podzespołów elektrycznych, elektronicznych i automatycznych, jak i mechanicznych czy hydraulicznych. W obiektach oczyszczalni ścieków ze względu na specyfikę funkcjonowania panuje atmosfera żrąca (wydzielanie ze ścieków amoniaku czy metanu, oraz siarkowodoru, który w wilgotnym środowisku tworzy kwas siarkowy) powoduje znacznie szybsze zużywanie się urządzeń.
b) Po drugie 18-letni okres to bardzo długi okres czasu, w trakcie którego postęp techniczny, oraz technologiczny na tyle posunął się do przodu, że oczyszczalnia ścieków w Słupcy wykorzystuje rozwiązania, które są starsze, o niższej efektywności i trudno będzie sprostać dynamicznie zmieniającym się przepisom, aby spełnić wymagania stawiane oczyszczalniom aktualnie, nie mówiąc o konieczności spełnienia tych wymagań w przyszłości. Przykładem jest tutaj gospodarka osadowa. Na przestrzeni lat wymagania rolników zmieniły się diametralnie. W poprzednim dziesięcioleciu rolnicy chętnie wykorzystywali osad na polach rolniczych pomimo jego mazistej postaci, oraz zapachu charakterystycznym dla tego typu osadów. Obecnie rolnik oczekuje osadu o znacznie większym stopniu wysuszenia, oraz nawozu nieuciążliwego zapachowo. Należy też nadmienić, że zgodnie z krajowymi planami dotyczącymi wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, wykorzystanie rolnicze osadów będzie w skali kraju będzie malało, przepisy w tym zakresie stają się coraz bardziej restrykcyjne i należy przewidzieć alternatywne sposoby zagospodarowania osadu, a bez przebudowania technologii nie jest to możliwe.
3. Do modernizacji oczyszczalni ścieków zobowiązują też przepisy prawne, głównie przepisy Prawa Ochrony Środowiska. Przepisy te zobowiązują do zapobiegania negatywnego oddziaływania na środowisko, nieprzekraczaniu ustalonych norm, dotrzymywania standardów emisyjnych czy stosowaniu aktualnych rozwiązań technicznych.
4. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji poczynił odpowiednie kroki w celu realizacji przyszłej modernizacji oczyszczalni.
a) W 2017 roku wykonana została “Analiza techniczno-technologiczna pracy oczyszczalni ścieków w Słupcy – koncepcja”.
b) W latach 2018-2019 wykonany został projekt ” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy” wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.
c) W roku 2020 została uzyskana Decyzja zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę obejmujące zadanie inwestycyjne pod nazwą “rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy.
d) Aktualnie Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji poszukuje możliwości finansowych na realizację zadania modernizacji oczyszczalni ścieków w Słupcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ