Porady Prawne-Zapowiedzi zmian do Tarczy Antykryzysowej z 31.03.2020!

691
wyświetlenia

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TARCZY 1.1 LUB 2 – Informacje te uzyskano w oparciu o materiały dostępne po dzisiejszym nocnym głosowaniu w Sejmie. Pełną informację sporządzę w dniu 20.04.2020 r po uzyskaniu formy pisemnej do zmian wprowadzonych do tzw. Tarczy Antykryzysowej z dnia 31 marca 2020 roku.

1. Państwo pokryje składki ZUS przedsiębiorcom zgłaszającym do ubezpieczenia do 49 osób z zastrzeżeniem, że przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaliby zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Zwolnienie ze składek ZUS wszystkich płatników składek będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników. Do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi nie będzie wliczało się pracowników młodocianych, w celu przygotowania zawodowego. Spółdzielnie socjalne funkcjonują w sferze aktywności gospodarczej, wypełniając nie tylko istotne funkcje rynkowe, ale w równej mierze również społeczne.
2. W miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego – wprowadzona zostanie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie, pozostawiając jednocześnie Radzie Ministrów możliwość podjęcia decyzji o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia.

Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli spełniają określone warunki.

Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.
3. Samozatrudnieni mogą ubiegać się o zwolnienie ze składki ZUS bez względu na wysokość przychodu.
4. Z mikropożyczek dla firm skorzystają także samozatrudnieni. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.
5. Nie będzie natomiast zmian w zasadach przyznawania zasiłku opiekuńczego. Ten, zgodnie z rekomendacją Senatu, miał przysługiwać także opiekunom dzieci do 12. roku życia. Oznacza to, że nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą zasiłek otrzymają rodzice dzieci do lat 8.

Myślę , że w dniu 20.04.2020 uzyskam pisemną formę tych zmian i będę je omawiać dalej.

Janina Nowaczyk radca prawny
Poznań , 17.04.2020

ZOSTAW ODPOWIEDŹ