Petycja o poniesienie kosztów powikłań poszczepiennych przez władze, nie będzie rozpatrzona!

354
wyświetlenia
Fot. Gmina Powidz

W dniu 23 marca 2021 roku odbyła XXVI – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz. W porządku obrad znalazły się dwie petycje złożone przez mieszkańców gminy. Obie dotyczyły szczepień covidowych w tym pierwsza także równości wobec prawa mieszkańców gminy i obcokrajowców.

Petycja 1
– w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej – po zapoznaniu się z petycją wielokrotną dotyczącą wezwania Rady Gminy Powidz do przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Powidz z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych – Rada Gminy Powidz zdecydowała o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia. Podkreślono, że rada gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. Żaden tymczasem z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, nie obejmuje swym zakresem ani recenzowania („uznawania za niedopuszczalne”) działań innych organów administracji publicznej, czy to na szczeblu krajowym, czy tym bardziej zagranicznym, ani podejmowania jakichkolwiek działań władczych względem organów administracji centralnej („uznania za zasadne i nieodzowne”, by Rząd RP podjął określone przez składających petycję działania). Tak podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy, a zatem byłaby niezgodna z obowiązującym prawem. Organ władzy publicznej działa wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że mogą one podejmować tylko te działania, na które prawo wprost im zezwala; niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca, bazująca na szerokiej interpretacji przepisu art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym;

Petycja 2
– w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO – po zapoznaniu się z petycją Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! dotyczącą podjęcia przez Radę Gminy Powidz uchwały wyrażającej negatywne stanowisko w sprawie rozpoczęcia szczepień przeciw COViD-19 – Rada Gminy Powidz zdecydowała o nieuwzględnieniu petycji. Zauważono, że szczepienia w Polsce są dobrowolne, w związku z czym, każdy obywatel ma prawo do samodzielnej decyzji, czy wyraża chęć wzięcia udziału w programie. Z uwagi na fakt, iż Narodowy Program Szczepień jest programem rządowym wszystkie działania z nim związane, takie jak przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski, monitoring przebiegu i efektywności szczepienia, działania informacyjne oraz bezpieczeństwo Polaków są kompetencją i zadaniami Rady Ministrów. Żądania przedstawione w petycji nie leżą w kompetencji Rady Gminy i nie mogą być przedmiotem jej działań. Uchwała podjęta przez Radę Gminy w formie wskazanej przez autora petycji stanowiłaby istotne naruszenie prawa skutkującego nieważnością podjętego aktu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ