Ostrzegają właścicieli wałęsających się psów! W trosce o bezpieczeństwo dzieci!

642
wyświetlenia

Urząd Gminy w Ostrowitem w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności dzieci przypomina o obowiązkach jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych.

Nie wszystkie psy pojawiające się o określonych (stałych) porach w danej okolicy są bezdomne.
Nieodpowiedzialność właścicieli dopuszczających do wałęsania się psów naraża na niebezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, a szczególnie dzieci.
Dokarmianie psów w okresie godowym (wiosna lub wczesna jesień) utrudnia zwierzęciu powrót do właściciela, albowiem inne osoby zapewniają mu schronienie oraz wyżywienie, wchodząc tym samym w prawa i obowiązki jego opiekuna.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowite:

– Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
– Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która zdolna jest do sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.
– Zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. W przypadku zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, właściciel zwierzęcia domowego obowiązany jest do niezwłocznego usunięcia pozostawionych przez zwierzę odchodów.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt:

– Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
– Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Nie trzymanie psa na uwięzi poza ogrodzonym terenem gospodarstwa grozi sankcjami prawnymi. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany (art. 77 ustawy Kodeks Wykroczeń). Kto dopuszcza się czynu określonego
w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
W przypadku kiedy pies w wyniku pogryzienia spowoduje u innej osoby obrażenia, właściciel psa może odpowiadać jak za przestępstwo. Za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel.

Ponadto informujemy, że w sytuacji gdy pies zostanie wyłapany przez pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt, zostanie tam umieszczony na koszt właściciela.

Wszelkie przypadki niestosowania się do powyższych przepisów prawa miejscowego należy zgłaszać na Policję.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ