niedziela, Styczeń 19, 2020

Regulamin zamieszczania i publikacji ogłoszeń

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę  Cessans Sp.z o.o, z siedzibą w Słupcy przy ul. Poznańskiej 15 a, 62-400 Słupca na rzecz Ogłoszeniodawców usług polegających na umożliwieniu zamieszczania  Ogłoszeń na portalu wirtualnyregion.pl
 2. Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia i/lub fotografia musi być zgodna ze stanem faktycznym i odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszeniodawca poprzez publikację ogłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

II. DEFINICJE

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
 • Portal – serwis internetowy zamieszczony pod adresem https://wirtualnyregion.pl/
 • Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca publikację ogłoszenia na portalu
 • Ogłoszeniobiorca – właściciel portalu Cessans sp.z o.o, z siedzibą w Słupcy przy ul. Poznańskiej 15 a, 62-400 Słupca zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376729, NIP 667–17–57-271
 • Ogłoszenie – informacja przekazana przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem formularza
 • Formularz – fragment portalu, pozwalający wprowadzać dane przez ogłoszeniodawcę. Formularz znajduje się pod adresem: https://wirtualnyregion.pl/ogloszenia/dodaj

III. ZAMIESZCZANIE I EDYCJA OGŁOSZEŃ

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia na portalu wirtualnyregion.pl wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronach portalu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia oraz danych Ogłoszeniodawcy.
 2. Zamieszczane ogłoszenia powinny spełniać następujące parametry:
  a) długość Ogłoszenia – maksymalnie 160 znaków
  b) napisane w języku polskim
  c) istnieje możliwość dołączenia fotografii zgodnej z treścią Ogłoszenia (wyłącznie ogłoszenia płatne).

IV. CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Publikacja ogłoszeń jest bezpłatna lub płatna. Cena ogłoszenia jest wyliczana automatycznie poprzez formularz.
 2. Ceny za ogłoszenia drobne publikowane na portalu wirtualnyregion.pl są ustalone na podstawie cennika obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia.
 3. Ogłoszeniobiorcy przysługuje prawo do zmiany cen w cenniku, o którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.
 4. Możliwe jest dokonanie płatności za ogłoszenia drobne przelewem bankowym na numer konta: 75 8543 0000 2001 1003 4608 0001 (BS w Strzałkowie) Odbiorca: Cessans Sp.z o.o, ul. Poznańska 15 a, 62-400 Słupca
 5. Ogłoszenie zostaje opublikowane po akceptacji Ogłoszeniobiorcy oraz zaksięgowaniu płatności. Ogłoszeniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia akceptacji lub odrzucenia ogłoszenia w terminie do 7 dni od daty zlecenia.
 6. W ogłoszeniach bezpłatnych nie można podać nazwy firmy, ponieważ przeznaczone są one dla Klientów indywidualnych. Firma zainteresowana podaniem swej nazwy może wykupić ogłoszenie płatne.

V. REKLAMACJE

 1. Reklamację dotyczącą sposobu i jakości publikowania ogłoszenia Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać Ogłoszeniobiorcy pocztą elektroniczną na adres redakcja@glos-slupcy.pl lub telefonicznie 664 936 562 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia ukazania się zakwestionowanej publikacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby dokonującej reklamacji, treść ogłoszenia oraz powód reklamacji.
 3. Ogłoszeniobiorca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę.
 4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca zobowiązuje się do zrealizowania rekompensaty, tj. dodatkowej bezpłatnej publikacji zareklamowanego ogłoszenia.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez wirtualnyregion.pl usługi Ogłoszenia.
 2. Ogłoszeniobiorca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Ogłoszeniodawcy, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:
  a) Ogłoszeniodawca złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
  b) Ogłoszeniodawca będzie korzystał z usługi Ogłoszenia niezgodnie z jej przeznaczeniem, określonymi parametrami, powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa,
  c) Ogłoszeniodawca będzie działał na szkodę innych Ogłoszeniodawców wirtualnyregion.pl lub użytkowników sieci Internet.
 3. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie możliwość edycji każdego ogłoszenia, zmiany kategorii lub usunięcia bez ostrzeżenia.
 4. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 5. Ogłoszeniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach.
 6. Odpowiedzialność Ogłoszeniobiorcy jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Ogloszeniodawcę.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania zlecenia publikacji Ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin jest ogólnodostępny w siedzibie Ogłoszeniobiorcy oraz na https://wirtualnyregion.pl/ogloszenia/regulamin.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 2.01.2017 r.