Można składać wnioski o usuwanie azbestu

1962
wyświetlenia

W okresie od dnia 8 maja do dnia 31 sierpnia można składać w urzędach gmin powiatu słupeckiego wnioski o sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z zatwierdzonym „Regulaminem finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok”, skorzystać ze środków finansowych przeznaczonych na realizację programu może każdy, kto posiada nieruchomości na terenie gmin powiatu słupeckiego, na której występują wyroby zawierające azbest oraz wpisane są do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA).

Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu Powiatu, budżetów Gmin biorących udział w programie oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie do kosztów działania obejmującego łącznie demontaż wyrobów azbestowych oraz transport i unieszkodliwianie wytworzonego odpadu azbestowego i/lub kosztów działania obejmującego wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu azbestowego, składowanego na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy przyznawane będzie w wysokości 100% całościowych kosztów tego działania.

Pomoc finansowa nie dotyczy zakładania nowych pokryć dachowych.

Pomoc finansowa udzielana będzie na pisemny wniosek złożony we właściwym urzędzie gminy, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok”.

Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz wnioskodawcy prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej zobowiązani są również do załączenia do wniosku odpowiednich dokumentów określonych w § 12 w/w Regulaminu.

Formularz wniosku (zał. nr 1), oświadczenia (zał. nr 2) oraz regulamin są dostępne w każdym Urzędzie Gminy, jak również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy, w zakładce Powiat – Informacja o środowisku – Azbest 2017 (www.powiat-slupca.pl).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości informacji udziela pracownik właściwego Urzędu Gminy oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy, wykonujący zadania z zakresu gospodarki odpadami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ