Jednogłośne wsparcie dla uzdolnionych uczniów

1552
wyświetlenia

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Kleczewie zgodnie przyjęła program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gminy Kleczew, a także przyjęła wysokość i kryteria w kwestii stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew. Stypendium młodych, uzdolnionych mieszkańców gminy znacznie wzrosło na znak wsparcia ze strony samorządu kleczewskiego.

Najpierw program

Pierwsza uchwała dotyczyła przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gminy Kleczew. Dokument ten przedłożyła zebranym w najważniejszych punktach Dyrektor Biura Obsługi Szkolnictwa w Kleczewie – Maria Dobska.

Cele szczegółowe tego programu mówią o wspieraniu wszechstronnego rozwoju i zainteresowań uczniów, rozwijaniu inicjatyw i aktywności uczniów, rozbudzaniu zainteresowań nauką przedmiotów humanistycznych, matematycznych i przyrodniczych, wspieraniu nauki języków obcych oraz osiągnięć sportowych, a także podnoszeniu jakości kształcenia poprzez realizacje projektów edukacyjnych.

Gmina poprzez taki program będzie stwarzała warunki, aby uczniowie mogli otrzymać stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew; program ten zawiera w sobie narzędzia do promowani uczniów w miejscowej prasie i środkach masowego przekazu.

Podwyższono stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Zasady i tryby wypłacania stypendiów burmistrza Gminy i Miasta Kleczew – to kolejna uchwała, przedłożona rajcom przez dyrektor kleczewskiego BOSZ-u Marię Dobską, jako integralna część programu, o którym piszemy powyżej.

Wymogi

Stypendium może być przyznane z bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen to 5,0 w szkołach podstawowych (przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, przyroda, historia) i średnia ocen 4,9 w gimnazjach (przedmioty: język polski, język angielski, drugi język obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia).

W przypadku uczniów szkół podstawowych jest to stypendium w wysokości 400 złotych, dalej w gimnazjum 450 złotych.

Wsparcie również dla sportowców

W kwestii wymogów mowa tutaj o co najmniej szczeblu powiatowym i zdobyciu miejsca 1-3, indywidualnie lub grupowo, zespołowo w wydarzeniach na szczeblu rejonowym i wojewódzkim miejsca 1-10 i dalej szczeblu krajowym miejsca 1-20. Wysokość stypendium to w obu grupach – szkoły podstawowe i gimnazja – 300 złotych.

Stypendium naukowe nie dyskwalifikuje do starania się o otrzymanie stypendium sportowego. Stypendium jest wypłacane raz na rok.

Tak było wcześniej

W roku ubiegłym wysokość stypendium wynosiła kolejno: naukowe – 100 złotych w szkole podstawowej i 150 złotych w gimnazjum. Jeśli idzie o stypendia sportowe – 100 złotych w szkole podstawowej i w gimnazjum, wypłacane dwa razy do roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ