11 mieszkań dla opuszczających domy dziecka

3125
wyświetlenia

W poniedziałek 11 czerwca w Strzałkowie odbyło się uroczyste przekazanie 11 kompletnie wyposażonych mieszkań pod opiekę PCPR w Słupcy. Klucze zostały przekazane przez inicjatora przedsięwzięcia Fundację Pomocy Dzieciom “Tak Po Prostu” na ręce starosty powiatu Mariusza Rogi, który przekazał je dyr. PCPR Danucie Szpiler.

Celem pro­jektu “Oswoić dorosłość”, reali­zo­wa­nego w Strzał­ko­wie, we współ­pracy z Fun­dacji Saint-Gobain w Paryżu, ze Sta­ro­stwem Powiatu Słu­pec­kiego, Powia­to­wym Cen­trum Pomocy Rodzi­nie i Zakła­dem Akty­wi­za­cji Zawo­do­wej jest wspar­cie peł­no­let­nich wycho­wan­ków domów dziecka opusz­cza­ją­cych pla­cówkę, oraz nie­peł­no­spraw­nych pra­cow­ni­ków ZAZ – u w roz­po­czę­ciu doro­słego, samo­dziel­nego życia. Podczas uroczystości wręczono klucze pierwszym trzem wychowankom z Ośrodka “Szansa” w Kosewie i ZAZ Słupca. Mieszkania są przeznaczone dla wychowanków z Domów Dziecka w Kosewie, Kołaczkowie, a także osoby niepełnosprawne zatrudnione w ZAZ w Słupcy.
Projekt jest kompletny i kompleksowy. Oddanie mieszkań to pierwszy aspekt projektu. Drugim aspektem jest objęcie młodych mieszkańców opieką trenera, stworzenie cyklu spotkań uczących samodzielnego życia. Trzeci aspekt projektu to praca, którą mieszkańcy maja znaleźć w Inkubatorach Przetwórstwa Lokalnego, które zostaną otwarte najprawdopodobniej od września. W ten sposób mieszkańcy będą mogli wdrażać się w dorosłość poprzez pracę.
Mieszkania będą miały charakter treningowy i wstępnie ustalono, że będą służyć młodym ludziom 2 lata, aż nie będą przygotowani do bezpiecznego usamodzielnienia się. Jak się dowiedzieliśmy termin 2 lat jest traktowany umownie. Mieszkania w Strzałkowie w byłym Internacie Szkoły Rolniczej zostały nazwane “Koslandia”.

 

 

 

1 KOMENTARZ

  1. a gdzie są mieszkania w Strzałkowie dla ludzi którzy tego potrzebują? chodzi o mieszkania gminne na terenie strzałkowa! są rodziny które potrzebują dachu nad głową w pobliżu centrum aby mieć łatwy dostęp do sklepu czy lekarza czy szkoły a wy twierdzicie że mieszkań nie macie a wysyłacie ich na tzw. bezludzie. jeszcze tylko utrudniacie im życie. takim dzieciom przydałaby się lekcja życia a nie ludziom którzy za chwile mogą dzięki wam stracić wszystko. zero wsparcia od was dla mieszkańców gminy Strzałkowo w potrzebie. tylko robicie im pod górkę…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ